“Semalt” -yň täze dizaýnyna nädip seredip, ony Google-da ýokary derejelere çykarmak üçin ulanmaly


Web sahypaňyzyň pikirini ösdürmek üçin ulanyjylar üçin 50 millisekunt gerek . Ulanyjylar öz sahypalarynda ulanmak üçin ýönekeý interfeýs gözleýärler. Web sahypaňyzyň bir tarapy üçin bu gowy maslahat bolsa-da, Semalt muny täze web sahypasynda ulandy .

Semaltyň täze web sahypasy, okalýan aňsat interfeýs bilen ýumşak, döwrebap dizaýny birleşdirmäge synanyşýar. Bu dizaýn bilen, “Semalt” sizi “Google” -e nädip çykaryp biljekdigine düşünmegi aňsatlaşdyrdy.

SEO terminologiýasyna gysgaça syn

Mowzugyň etine aşa girmezden ozal, käbir zerur zatlar hakda umumy düşünje almak zerurdyr. Esasy zatlara has çuňňur öwrenmek isleseňiz, blogymyzda SEO barada giňişleýin gollanma bar . Bu hekaýa üçin käbir esasy kesgitlemelere geçeris.
 • SEO gözleg motory optimizasiýasyny aňladýar. Web sahypaňyzy internetde gözlemegi aňsatlaşdyrmak prosesi.
 • “AutoSEO” “Semalt” tarapyndan çykarylan önüm, köp pul goýman SEO girmek isleýänler üçin.
 • FullSEO , SEO hünärmeni we dolandyryjy bilen işlemegi nygtaýan AutoSEO-nyň ösen wersiýasy.
 • SSL , web sahypaňyzda saklanýan müşderi maglumatlaryny has ygtybarly edýän howpsuzlyk aýratynlygydyr.
 • Açar sözler , web sahypaňyzy tapanda adamlaryň gözläp biljek aýratyn sözleri ýa-da söz düzümleri.
 • Reýting gözleg motorynda sahypaňyzyň ýa-da açar sözüň haýsy pozisiýada peýda bolmagydyr.
 • Trafik , sahypaňyza girýänleriň sanydyr.

Täze “Semalt” web sahypasyna düşünmek

“AutoSEO”, “FullSEO” we “SSL” henizem “Semalt” -yň sahypaňyzy iteklemek üçin ulanýan önümleri. Mundan öňki blog ýazgymyzda aýdylyşy ýaly, bularyň hemmesi üstünlikleriň subut edilen ýazgylary bolan akkreditlenen önümler . Önümiň hatary barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, köne ýazgyny görüň.

Bu blog üçin täze web sahypasynyň täze aýratynlyklaryny we dizaýn elementlerini öwrenmäge üns bereris. “Semalt” geçmäge mynasyp käbir täsirli aýratynlyklary durmuşa geçirdi.
 1. Dolandyryş paneli
 2. Gözleg motorynyň netijeleri sahypalary (SERP)
 3. Sahypanyň özboluşlylygyny barlamak
 4. Google Webmasters üçin
 5. Sahypanyň tizligini analizleýji

Täze “Semalt” dolandyryş paneline düşünmek

Täze dolandyryş panelinde henizem köne süzgüçler bar. Möhüm tapawut, ulanyjynyň zerurlyklaryny nygtaýan interfeýsiň üýtgemeginden gelýär.


Aşak aýlanyňyzda, esasy 1, 10, 30 we 100-de açar sözleriňiziň näçeräkdigini görersiňiz. Bu dolandyryş paneli size iň gowy ýerine ýetirýän açar sözleriň nämedigini görkezýär. Bu maglumatlary anyk, gözlenýän açar sözleri bellemek üçin ulanyp bilersiňiz.

Sahypaňyza konwertirlenýän satuwlary getirmekde açar sözleriň toplumynyň has peýdalydygyny görüp bilersiňiz. “Semalt” -yň SEO dolandyryş paneli haýsy açar sözleriň has köp traffik getirýändigini kesgitlemäge kömek edip biler. Web sahypaňyzdaky geleşikleriň sany baradaky maglumatlar bilen birleşip, nädogry traffigi özüne çekýändigiňizi görüp bilersiňiz.

Gözleg motorynyň netijeler sahypasyna düşünmek (SERP)

Gözleg motorynyň netijeleri sahypasy, web sahypaňyzyň gözlegde nähili ýerleşýändigi barada jikme-jik maglumat berýär. Haýsy açar sözleriň reýtingi we sahypaňyza nädip alyp barýandygy barada jikme-jik maglumat berýär. Şeýle hem, beýleki SEO web sahypalarynyň köpüsinde tapylmaýan maglumatlary berýär: bäsdeşler hakda maglumat.
Hatda bu deňeşdirmäni halaýan gözleg motoryňyz boýunça tertiplemek kararyna gelip bilersiňiz. Google dünýäde birinji gözleg motorydyr, emma “Yahoo” ýa-da “Bing” -i ulanyp, potensial diňleýjini tapsaňyz, şol ýerde has gowy ýerleşdirmek üçin aýratyn açar sözleri tapyp bilersiňiz. Üç dwigatelde bäsdeşleriňizi ýeňmegi maksat edinýän kampaniýa döretmek isläp bilersiňiz.

SEO göz öňünde tutulanda, Semalt maglumatlaryň hemme zatdygyna düşünýär. Köp kompaniýalar Google AdWords taslamalaryny döretmäge kömek eder, ýöne bu diňe gysga möhletli çözgüt. Mahabatlar wagtyň geçmegi bilen sahypaňyzyň gözleg mümkinçiligini gowulaşdyrmaz, ýöne pul bilen gutarýan wagtlaýyn güýçlendirer. SEO-ny göz öňünde tutup gurlan web sahypalary, elbetde, bu sahypalaryň ýokarsyna çykýar we yzygiderli hyzmat etmek bilen ýokary derejäni dowam etdirer.

Sahypanyň özboluşlylygy barlamak näme?

SEO köplenç döredijilik taýdan özboluşly bolmagyňyzy talap edýän bir zat, şol bir wagtyň özünde açar sözler üçin bäsleşýän bäsdeşleriňiz bilen deňdir.

Semaltyň professional SEO ýazyjylary bu meseläni size özboluşly açar sözler bilen üpjün etmek bilen birlikde aýratyn mazmun ýazyp bilýän ýazyjylary üpjün etmek bilen ykrar edýärler. SEO näzik deňagramlylyk, ýöne Semalt-da eýýäm onuň üstünligini görkezýän ýagdaýlar bar.

Mysal üçin, ýaňy-ýakynda işe girýän ştatdan daşary mazmunly ýazyjydygyňyzy aýdalyň, ýöne sahypaňyzy tertipleşdirmek üçin biraz kömek gerek. Aşakda täze Semalt web sahypasynyň sahypanyň özboluşlylygyny barlamak üçin skanirlenen sahypaňyzdan kiçijik bölek.

Sahypanyň köpüsinde möhüm pursatlaryň bardygyny görersiňiz. Mazmuny barlaýjynyň üsti bilen işledilenden soň, bu bölümleriň internetdäki beýleki ýerlerde ýerleşýändigini bildi. Netijede, bu sahypanyň özboluşlylygy 13 göterim özboluşlylyk balyna eýe.

Gözleg motory, abraýly ýa-da ygtybarly çeşme hasaplanylsa, mazmuny tertipleşdirmek has ähtimal. Gözleg motory muny kesgitlemegiň bir usuly, materialyň özboluşlylygydyr. SEO köp saýtyň paýlaşyp biljek degişli açar sözlerini gözlemegi ýüregine düwse-de, märekäniň arasynda tapawutlanyp bilmeýän web sahypasy pes derejäni dowam etdirer.

“Semalt” muny bilýän bir kompaniýa. Muny SERP bilen birleşdirip, strategiýany üýtgetmegiň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny netijeli kesgitläp bileris. Munuň üçin çäklendirilen göz öňünde tutulyp, ilkinji 100-lige girmek üçin ýeterlik derejede hünärli bolup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ilkinji onluga täsin mazmun bilen birlikde belli açar sözleri nyşana almak arkaly işiňizden tapawutlanmagy talap eder.

Google Webmasters-i Semalt bilen yzarlamak

Dünýädäki iň uly kompaniýalaryň biri hökmünde Google-yň öndürijilige gözegçilik etmek üçin köp guralynyň bardygyny eýýäm bilip bilersiňiz. Semalt, muny güýçlendirmek üçin SEO hünärmenlerinden we dolandyryjylaryndan peýdalanyp, bu görkezijini doldurmaga synanyşýar. Şeýle-de bolsa, webmaster programmasynyň çäginde eýýäm bar bolanlar üçin Semalt-da size çözgüt bar.

Web sahypasyndan HTML faýly göçürip alyp, web sahypaňyza ýüklemek bilen, Semalt has jikme-jik maglumatlary yzarlap biler. Şeýle hem, HTML-ni sahypaňyza goýmagy saýlap bilersiňiz. Bu amal bilen baglanyşykly haýsydyr bir bulaşyklyk bar bolsa, müşderi goldaw e-poçta bilen habarlaşyp bilersiňiz. Başga bir kanaly isleseňiz, olaryň aragatnaşyk maglumatlary her sahypanyň aşagyndadyr.

Şeýle hem, maglumatlary göni “Semalt” -a ýüklemek, maglumatlaryňyzy yzarlaýan ýerleriňiziň sanyny azaldar. Ondan öň web sahypaňyz üçin bir dolandyryş paneli, açar söz analitikasy üçin bir panel, beýlekisi sahypa kartasy maglumatlary üçin bolmagy mümkin. Semalt bilen bularyň hemmesi bir sahypada.

Sahypanyň tizligini analizleýji we SEO-a nähili täsir edip biljekdigi

SEO barada aýdylanda, sahypaňyzyň tizligine ep-esli täsir etmegi hakda pikir etmersiňiz. Şeýle-de bolsa, sahypaňyzyň ýükleniş tizligi SEO-a ep-esli täsir edýär.

Esasy "optimizasiýa" sözünde, oňatlaşdyrylan saýt, döwülen baglanyşyklar, aýlawlar we ýükler çalt ýok. Semaltyň SEO hünärmenler topary web sahypasyna girenlerinde, olaryň derňewi bu döwülen nokatlary ýüze çykarar we müşderi üçin diňe degişli maglumatlaryň ýüklenmegini üpjün eder.

50 millisekunt ünsi çekýän adamlar baradaky öňki statistikany göz öňünde tutup, okamak aňsat sahypanyň bolmagy möhümdir. Aşakda tizligiňizi yzarlamak üçin ulanjak dolandyryş paneli.
Görşüňiz ýaly, ulanýan sahypamyzyň mysaly gaty gowy. Onda yzarlap boljak birnäçe ownuk ýalňyşlyk bar, ýöne käbir satuwlar üçin öwrülişik nokady bolup biler. Şeýle-de bolsa, bu dolandyryş paneli iş stoly wersiýasyna mahsusdyr. Bu web sahypasynyň ykjam wersiýasyna seretsek, başga bir zat açar.

Amerikalylaryň 81 göterimi smartfon ulanýan bolsa, ykjam optimizasiýanyň zerurdygyny bilmelisiňiz. Aboveokardaky mysal, bu web sahypasynyň bäsdeşleriniň arasynda ortaça bolandygyny aýdýar. Şeýle-de bolsa, “Semalt” sizi ortaça derejeden ýokary alyp barýar.

Semaltyň täze dolandyryş paneli maňa Google-yň ýokarsyna çykmaga nädip kömek edip biler?

Her gün sarp edýän maglumatlaryňyzyň mukdary gaty köp. Netijede, gündelik üýşmeleňi dowam etdirmek mümkin däl. Eýesi hökmünde yzygiderli alyp barýan işleriňizi web sahypasyny dolandyrmak bilen birleşdirseňiz, ikisi biri-birinden daşlaşar.

“Semalt” -yň işi, sahypany dolandyrmak prosesini ýönekeýleşdirmegiň usuly bolup, ünsüňizi zerur bolan ýerine gönükdirip bilersiňiz: işiňiz. Semaltyň ýörite hünärmenler topary sizi SEO arkaly ugrukdyrmakdan hoşal bolsa, Google-yň başynda durarsyňyz.

Dolandyryş paneli, “Semalt” -yň sarp edijiniň isleýän zadyny tanamak prosesiniň netijesidir. Simpleönekeý ulgam bilen, diňe SEO kampaniýalaryňyzy dolandyrmak barada yzygiderli täzelenmeler almaýandygyňyza ynanmak isleýäris, ýöne bu kampaniýalaryň işiňize getirýän ösüşine düşünýärsiňiz we ykrar edýärsiňiz.

Bir kärhana eýesi bolsaňyz we traffik bilen meşgullanmak isleseňiz, Semalt sizi traffigi çekip, müşderini çekip we satuwy köpeldip boljak ýere eltmäge taýyn.

mass gmail